งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

  • ระบบฝังกลบ
  • ระบบหมัก
  • ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ
  • ระบบเผา

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย