การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาที่ให้บริการ :

  • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
  • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม
  • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ 
  • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
  • แผนพัฒนาสังคม