บริการของเรา

สาขาด้านวิศวกรรมที่ให้บริการ :

  • งานด้านวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง/สำรวจ
  • งานด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
  • งานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  • งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - สุขาภิบาล
  • งานด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ - อุทกวิทยา 

 

สาขาด้านสถาปัตยกรรมที่ให้บริการ :

  • งานด้านสถาปัตยกรรมหลัก
  • งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
  • ด้านสถาปัตยกรรมภายใน
  • งานด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง