วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการออกแบบ และผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม

 

พันธกิจ 

  • เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
  • เราจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรักษาไว้ซึ่่งจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  • เราจะเป็นองค์กรที่มุีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านวิชาการสู่สังคม
 
 
 
ค่านิยม
  • คุณภาพบริการระดับสากล ลูกค้าสำคัญที่สุด 
  • ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ  
  • ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง  
  • ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเพื่อองค์กร