นโยบายองค์กร

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ยึดถือหลักการที่ว่าคุณภาพ และมาตรฐานของงาน ความซื่อสัตย์ และเคร่งครัดต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพนั้นเป็นหัวใจ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานของบริษัท เป็นที่ยอมรับกับลูกค้าและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านคุณภาพของงานนั้น   บริษัทมีความตั้งใจและยึดมั่นที่จะทำให้พนักงานของบริษัททุกคนทำงานให้ถูกต้องทุกครั้ง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION)

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการ งานวิศวกรรมทั้งในและนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและ ขบวนการผลิต ด้วยความพร้อมของวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์และผู้ชำนาญการในสาขาที่บริษัทมี จะสามารถให้บริการงานออกแบบ การบริหารและควบคุมโครงการ การตรวจสอบและการให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมได้อย่างครบวงจร