เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

        บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ก่อตั้งตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่างๆ สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านอุตสาหกรรม ให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมอารยะประเทศต่างๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไรเกินกว่ามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

        โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย .............

         

จากประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มวิศวกร  สถาปนิก  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ ของบริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในงานบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียด การจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในภาครัฐบาล ได้แก่  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การศึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียด   ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดมลภาวะให้กับภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่งผลให้ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกกลุ่มสถาบันและองค์การ


  • 01-policy.gif
    บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ยึดถือหลักการที่ว่าคุณภาพ และมาตรฐานของงาน ความซื่อสัตย์ และเคร่งครัดต่อจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพนั้นเป็นหัวใจ และเป็นส่วนสำ...

  • vision-mission-value_img.jpg
    วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการออกแบบ และผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม พันธกิจ เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เราจะเป็นองค์กรที...

  • main_img_privacy.jpg