หน้าแรก

ขออภัยด้วยค่ะ ........

ข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด อยู่ในระหว่างปรับปรุง website ค่ะ

 

บริษัทไซน์ - เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรม และออกแบบแขนงต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยประสบการณ์การทำงาน 12 ปี  มีผลงานครอบคลุมพื้นที่  20 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  อีกทั้งองค์กรยังได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ด้วยการรับรองระบบจัดการคุณภาพการทำงานของ ISO 9001 และยังได้รับการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น